Dansk-Natur-Tilstand

- en tur i tallene bag Rødlisten -

I Analyserapport 1 påpeger vi, at:

"man savner transparens, så den fulde linje fra startstatus, via periodens ændringer til slutstatus kan følges".

I tabellen nederst gives den fulde og transparente udvikling fra startstatus ved Rødliste 2010 frem til slutstatus for Rødliste 2019.
Vi vælger, at inddele beskrivelsen af AU's selektion i datagrundlaget bag Rødlisten i 5 afgørende step, som vi finder naturlige og relevante for evaluering af biodiversitetsudviklingen. Nogle tilsyneladende fagligt skønnede fravalg af artsdata, som markant har påvirket Rødlistens bedømmelse af udviklingen af arternes trusselsniveau i negativ retning. Databehandling og manglende delkonklusioner, som burde have indgået som grundlag i en oplyst og saglig debat omkring naturpolitik og valg af naturforvaltningsmetoder og -tiltag.

Step 1: Er der ekstraordinære forhold eller ny viden, der påvirker startstatus?

I et rapporterings-setup som rødliste-systemet, der i sin natur kun bygger på lidt over 20 artseksperters subjektive vurderinger/bedste skøn, kan tidligere vurderinger naturligvis drages i tvivl. Således har AU uden specificeret begrundelse antaget, at 471 ud af 7.507 arter i 2010 blev fejlklassificeret. Derfor er de trukket ud af RLI beregningen, heraf 164 arter som i 2010 blev vurderet som truede, men nu ikke længere er det. Antal rødlistede arter i startstatus falder således til 7036 arter, og truede arter falder fra 20,2 % til 19,3 % - til i alt 1.356 arter (se step 1 i nedenståemnde tabel).

Step 2: Hvordan gik det med de 1.356 truede arter fra 2010 til 2019?

Bedømt isoleret ud fra artseksperters vurdering, ses der en – endog meget - markant forbedring for de 1356 truede arter, som med 2019 vurderingerne falder til i alt 1.107 arter eller nu 15,7 %.

Step 3: Er der arter som er uddøde eller genindvandret i den danske natur?

Iflg. tabellen nederst er 28 arter, som var truede i 2010 nu registreret uddøde, mens 42 arter registeret som uddøde i 2010 er genindvandret, heraf 36 til truet kategori og 6 ikke-truede ifl. 2019-vurderingerne. Så netto genindvandrer der flere arter – Selv om antallet af truede arter stiger til 16,2 % eller 1.143 ud af 7.036 dækker det over dog over en positiv udviklingstendens, idet det skyldes et netto fald i regionalt uddøde arter.

Den umiddelbart positive udvikling gennem både step 2 og 3 fremgår ikke af den officielle Rødliste 2019 formidling. Årsagen er her det ensidige fravalg af arter ved beregning af rødlisteindekset, som det udtryk, der direkte er grundlaget for den officielle konklusion af AU.

(25. maj 2022) Vi afventer AU fremkommer med fyldestgørende svar på, hvilke begrundelser der ligger bag dette fravalg. Samt en holdbar forklaring på ensidigheden i fravalget.
(24. juni 2022) AU har meddelt, at de 1.805 arter er fravalgt, fordi artseksperterne har undladt at besvare et spørgsmål om årsagen til kategoriskift, og vurderingen dermed anses for ikke-reel. Vi fik aldrig en kommentar til ensidigheden i fravalget.

En rødlisteindeksberegning efter Step 3 viser den markante positiv tendens uden fravalg på 6,7 procentpoint, som reduceres til minimal stigning på 0,7 procentpoint med fravalg.

Rødlisteindeks

Step 4: Hvordan gik det for de 2010 Ikke-Truede arter?

Iflg. tabellen resulterer 2019 vurderingerne i, at i alt 19,5 % eller 1374 ud af de 7.036 er truede.
Her viser en rødlisteindeksberegning en marginal stigning på 0,1 procentpoint uden fravalg – mens udviklingen med fravalget vendes til et fald på 0,9 procentpoint, svarende til den officielle konklusion - ”en lille – men statistisk signifikant – tilbagegang”

Rødlisteindeks

Step 5: Tilgang af nye rødlistevurderede arter fra 2019-vurderingen.

Iflg. tabellen tilgår yderligere 1.949 (ekskl. NA, NE og DD) til i alt 8.985 rødlistevurderede arter. Heraf 1.600 arter som trækkes ind fra puljen af ikke tidligere rødlistede arter. Slutstatus for 2019-vurderingen indeholder således 20,5 % eller 1838(*) ud af de 8.985 arter.
Denne tilgang repræsenterer og slutter det fulde transaktionsspor i beskrivelsen af udviklingen fra 2010-startstatus til 2019-slutstatus.
(*) 1.838 iflg. de data som er udleveret direkte fra AU/DCE mod de officielt 1.844 truede arter.

Bemærk også:

Samlet set

Vi afventer at AU giver fyldestgørende svar på, hvilke begrundelser der ligger bag den selektive databehandling. Samt en holdbar forklaring på ensidigheden/tendensiøsiteten, idet de angivne valg/fravalg så vidt vi kan se, alle har medvirket til at tegne et mere negativt billede af udviklingen.

Uanset begrundelsen, finder vi det ikke retvisende, at formidlingen forbigår det faktum, at artseksperterne så markant har vurderet, at en så betydelig del af de 2010-truede arter ikke længere kan anses for truede.
Og uanset begrundelsen, finder vi det bemærkelsesværdigt, at specifikationerne, som afdækker dette forhold, ikke var tydeliggjort og forelå allerede ved Rødlistens offentliggørelse 20.jan. 2020, men først blev frigivet på vores gentagne foranledning 22. marts 2022.

Forklaringer til tabellen.

Forklaring til Rødlistekategorier
Gråt markerede linier repræsenterer status, mellemresultater eller ændringer, som per definition er uden for beregning af rødlisteindeks
Rødt markerede linier repræsenterer ændringer, som af AU er fravalgt ved beregning af rødlisteindeks
Grønt markerede linier repræsenterer ændringer, som indgår ved AU's beregning af rødlisteindeks

Rødliste kategori Ej Reg. NA NE DD LC NT VU EN CR RE I alt LC->RE


Status 2010, iflg. officiel hjemmeside 0 2257 155 634 5272 433 661 496 369 303 10580
Status 2010, iflg. data udlev. fra AU 2/6-2021 0 2236 141 618 5253 431 658 494 368 303 10502 7507
heraf truede arter

658 494 368
1520 20.2%
Step 1: Er der ekstraordinære forhold eller ny viden, som påvirker startstatus?
Korrektion pga. fejl vedr. 2010 vurdering-271 -15 -53 -55 -56 -21 -471

Korrektion pga. fejl vedr. 2010 vurdering
25 26 420

471 6.3%
Korrigeret status 2010 ved 2019 vurderingen
2261 167 1038 4982 416 605 439 312 282 10502 7036
heraf truede arter

605 439 312
1356 19.3%


Step 2: Hvordan gik det med de 1.356 truede arter fra 2010 til 2019?


Ej i RLI beregning, som bliver mindre truede - Afgang

-133 -107 -83
-323

Ej i RLI beregning, som bliver mindre truede - Tilgang93 84 94 52

323Ej i RLI beregning, som bliver mere truede -Afgang

-66 -26 -8
-100

Ej i RLI beregning, som bliver mere truede -Tilgang


61 29 10 100

I RLI beregning, som bliver mindre truede - Afgang

-23 -29 -10
-62

I RLI beregning, som bliver mindre truede - Tilgang23 21 11 7

62I RLI beregning, som bliver mere truede - Afgang

-90 -33 -16
-139

I RLI beregning, som bliver mere truede - Tilgang


72 49 18 139Ændring for 2010 Truede arter116 105 -207 -3 -39 28 0Status efter ændringer af 2010 truede arter
2261 167 1038 5098 521 398 436 273 310 10502 7036
heraf truede

398 436 273
1107 15.7%


Step 3: Er der arter som er uddøde eller genindvandret i den danske natur?


Ej i RLI beregning, som bliver mindre truede - Afgang
-18 -18

Ej i RLI beregning, som bliver mindre truede - Tilgang1 1 3 4 9
18I RLI beregning, som bliver mindre truede - Afgang
-24 -24

I RLI beregning, som bliver mindre truede - Tilgang3 1 6 1 13
24Ændring for 2010 Regionalt uddøde arter
2261 167 1038 5102 523 407 441 295 268 10502

Status Regionalt uddøde arter
268 268Status efter ændringer af 2010 truede og regionalt uddøde arter
2261 167 1038 5102 523 407 441 295 268 10502 7036
heraf truede

407 441 295
1143 16.2%


Step 4: Hvordan gik det for de 2010 Ikke-Truede arter?


Ej i RLI beregning, som bliver mindre truede - Afgang
-88-88

Ej i RLI beregning, som bliver mindre truede - Tilgang88
88Ej i RLI beregning, som bliver mere truede -Afgang-106 -58-164

Ej i RLI beregning, som bliver mere truede -Tilgang
52 83 27 2
164

I RLI beregning, som bliver mindre truede - Afgang
-30-30

I RLI beregning, som bliver mindre truede - Tilgang30
30I RLI beregning, som bliver mere truede - Afgang-159 -57-216

I RLI beregning, som bliver mere truede - Tilgang
97 75 41 3
216Ændring for Ikke-2010 Truede arter
0 0 0 -147 -84 158 68 5
0Status efter ændringer af 2010 truede, Ikke-truede og regionalt uddøde arter
2261 167 1038 4955 439 565 509 300 268 10502 7036
heraf truede

565 509 300
1374 19.5%


Afstemning til Analyserapport 1
Fravalgte - Mere truede

264

Fravalgte - Mindre truede

429

Udvalgte - Mere truede

355

Udvalgte - Mindre truede

116

Step 5: Tilgang af nye rødlistevurderede arter fra 2019-vurderingen
Tilgang fra NA+NE+DD

2031

46

569
164 17 66 60 25 17 2995

Tilgang fra NA+NE+DD
-2236 -141 -618

-2995

Tilgang fra arter uden for kategori i 2010
384 58
636
1075 109 167 92 54 103 2678
1600

Tilgang fra arter uden for kategori i 2010 -2678
-2678

Ændring Truede arter fra tilgang

233 152 79
464Status 2019, iflg. data udlev. fra AU 2/6-2021
2440 130 1625 6194 565 798 661 379 388 10610 8985
heraf truede

798 661 379
1838 20.5%
Status 2019, iflg. officiel hjemmeside 2483 131 1638 6223 568 801 664 379 389 13276